Nordmørslaget i Oslo

Referat fra årsmøte i Nordmørslaget i Oslo

Torsdag 1.november 2012 kl.19.00, møte ble hevet kl.22.00

Det var 11 stemmeberetige med gyldig betalt kontingent til stede.

 

Sak 1. Valg av ordstyrer, valg av referent og 2 til å underskrive årsmøteprotokoll

            Ordstyrer:                   Rolf Snekkevåg

            Referent:                    Rolf Snekkevåg

            2 Underskrivere:         Aud Snekkevåg og Thomas Greibrok

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.

            Vedtak: godkjent.

Sak 3. Årsmeldinger.

            Årsmelding for laget lest igjennom.

            Vedtak: godkjent.

Sak 4. Regnskap.

            Opplest av Jostein Bugge.

            Revisjonsberetning opplest opp av Rolf Snekkevåg

            Det var ingen kommentarer til regnskapet.

            Vedtak: Regnskap godkjent.

Sak 5. Innkomne forslag: Fra styret, nye lover for Nordmørslaget.

            Vedtak: Godkjent med noen mindre endringer.

Sak 6. Orientering om opptak av lån på Hytta.

Hytteansvarlige orienterte om at styret ønsker å ta opp lån på hytta for og gjøre hytta mer attraktiv for våre leietakere, ved å legge inn vann med vasker og nytt toalett. Vedtak: Årsmøte vedtok at laget tar opp et lån på kr.150.000,- med rentefritak på 3- 5 år.

Sak 7. Valg av nytt styre med vara og 1 revisor.

  1. Styreleder Rolf Snekkevåg for 1.år
  2. Kasserer Jostein Bugge for 1.år
  3. Hytteansvarlig og styremedlem Ole Martin Eines 2.år
  4. Styremedlem Halvard Leknes 2.år
  5. Varamedlem Bjørn Arild Gjerrud 2.år (hytteansvarlig når Ole M. er bortreist/syk).
  6. Revisor Magne Fladset

  

Sak 8. Valg av ny valgkommite. Ingen forslag, styret tar jobben.

 

Oslo 01.11.2012

 

Thomas Greibrok Sign.                                                                  Aud Snekkevåg Sign.